KATEDRA HISTORII ARCHITEKTURY

KIEROWNIK KATEDRY HISTORII ARCHITEKTURY PROF. DR HAB. KRZYSZTOF STEFAŃSKI

FUNKCJA:

Kontakt

Kierownik Katedry Historii Architektury na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Historii Architektury, Wydział Filozoficzno-Historyczny
STANOWISKO:

Kontakt

profesor, kierownik Katedry Historii Architektury, Katedra Historii Architektury, Wydział Filozoficzno-Historyczny

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zajmowane stanowisko wiąże się z kierowaniem zespołem Katedry Historii Architektury, w skład którego wchodzą, oprócz Kierownika: dr hab. Tadeusz Bernatowicz, prof. UŁ, dr hab. Piotr Gryglewski, prof. UŁ, dr hab. Julia Sowińska-Heim, dr Ewa Kubiak, dr Daria Rutkowska-Siuda, dr Alina Barczyk i dr Błażej Ciarkowski. Pracownicy Katedry zajmują się różnorodnymi zagadnieniami związanymi z historią architektury europejskiej i pozauropejskiej (Ameryka Południowa), od starożytności do czasów najnowszych oraz problematyką renowacji i rewitalizacji zespołów zabytkowych.

BIOGRAM

e-mail: krzysztof.stefanski@filhist.uni.lodz.pl

Absolwent Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1989 obronił na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej pracę doktorską „W poszukiwaniu stylu narodowego. Polska architektura sakralna 1880-1925” napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Zygmunta Świechowskiego. W 1996 otrzymał stopień doktora habilitowanego uzyskany na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej na podstawie książki „Architektura sakralna Łodzi w okresie przemysłowego rozwoju miasta 1821-1914” (Łódź 1995), w 2005 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

W latach 1982-1992 pracownik Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej w Zakładzie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków. Od 1992 zatrudniony w Zakładzie Historii Sztuki, przekształconym w 1997 w Katedrę Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, w latach 2009-2016 jej kierownik. Od 2018 kierownik Katedry Historii Architektury w Instytucie Historii Sztuki UŁ. Prowadzi zajęcia z zakresu architektury polskiej i powszechnej XIX i XX w., kursy analityczno-specjalizacyjne oraz seminarium magisterskie. Zainteresowania naukowe: architektura polska i powszechna XIX i XX w., architektura sakralna, sztuka Łodzi, sztuka sepulkralna.

ZAINTERESOWANIA

Członek Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego – Wydział Sztuki i Nauk o Sztuce oraz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Łodzi.

Współzałożyciel Towarzystwa Opieki na Starym Cmentarzem przy ul. Ogrodowej w Łodzi – obecnie członek Rady Rewizyjnej, współzałożyciel Fundacji na Rzecz Ratowania Kaplicy Karola Scheiblera w Łodzi – obecnie przewodniczący Rady Fundacji, współzałożyciel Fundacji „Lux pro Monumentis” organizującej cykliczne Festiwale Światła – obecnie członek Zarządu Fundacji, członek redakcji serii wydawniczej „Sztuka Polski Środkowej” oraz pisma „Art Inquiry. Recherches sur les arts”, w latach 2014-2018 redaktor naczelny pisma „TECHNE/ΤΕΧΝΗ. Pismo Łódzkich Historyków Sztuki”.

Zaangażowany w działania na rzecz ochrony i ratowania łódzkich zabytków.

KONTAKT I DYŻURY

Dyżury

czwartek: 12:15-13:45

DR HAB. TADEUSZ BERNATOWICZ PROF. UŁ

STANOWISKO:

Kontakt

profesor uczelni, Katedra Historii Architektury, Wydział Filozoficzno-Historyczny

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik badawczo-dydaktyczny

BIOGRAM

Absolwent Instytutu Historii Sztuki oraz Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. Stopień doktorat otrzymał w Instytucie Sztuki PAN za dysertację „Miles christianus et peregrinus. Fundacje Mikołaja Radziwiłła „Sierotki” w ordynacji nieświeskiej” (promotor: prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk). Habilitację uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim w 2012 roku, na podstawie dorobku i rozprawy „Mitra i buława. Królewskie ambicje książąt w sztuce Rzeczypospolitej szlacheckiej (1697-1763)”.

Pełnił funkcję między innymi: głównego specjalisty w Zespole Ekspertów ds. Ochrony Architektury, Urbanistyki i Krajobrazu Kulturowego przy Ministerstwie Kultury i Sztuki; wicedyrektora ds. studenckich w Instytucie Historii Sztuki UW; pełnomocnika ds. zabytków i dziedzictwa kulturowego na Wydziale Historycznym UW; wicedyrektora ds. naukowych w Instytucie Sztuki PAN.

Członek Polskiego Komitetu Narodowego International Council of Monuments and Sites (ICOMOS), Fundacji im. Ciechanowieckich, Rady Naukowej Ogrodów w Arkadii i Nieborowie i Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Ekspert UNESCO – autor między innymi dokumentacji, która pozwoliła na wpis Nieświeża na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Członek kolegiów redakcyjnych czasopism naukowych: „Barok. Historia – Literatura – Sztuka”, „Kronika Zamkowa. Roczniki. Seria Nowa”, „TECHNE. Seria Nowa”.

Laureat Srebrnego Medalu „Gloria Artis” (2018).

ZAINTERESOWANIA

W swoich badaniach podejmuje zagadnienia dotyczące sztuki barokowej i recepcji architektury rzymskiej w Rzeczypospolitej, fundacji magnackich w Wielkim Księstwie Litewskim XVI-XIX w., sztuki Europy Środkowo-Wschodniej, nowożytnych założeń rezydencjonalnych i ogrodowych, ideologii władzy w sztuce, a także architektury Warszawy XVII-XVIII wieku.

OSIĄGNIECIA

Wybrane publikacje:

- monografie:

- Mitra i buława. Królewskie ambicje książąt w Rzeczypospolitej szlacheckiej (1697-1763), Warszawa 2011.

- Alba. Od renesansowej willi do kompozycji krajobrazowej. Z badań źródłowych nad architekturą ogrodów na Kresach, Warszawa 2009.

- Królewska rezydencja w Żółkwi w XVIII wieku: program funkcjonalny i architektura pałacu w świetle nieznanych inwentarzy zamku, Warszawa 2009.

- „Miles Christianus et Peregrinus.” Fundacje Mikołaja Radziwiłła “Sierotki” w ordynacji nieświeskiej, Warszawa 1998.

- „Monumenta variis Radivillorum”.Wyposażenie zamku nieświeskiego w świetle źródeł archiwalnych.Część I: XVI-XVII wieku, Poznań 1998.


- artykuły naukowe i rozdziały w monografiach:

  • mecenat królewski i magnacki oraz ideologia władzy w sztuce:

- Czekając na króla. Barokowe rezydencje między Warszawą a Dreznem przy trakcie pocztowym Augusta III z 1750 roku, „Quart” 2020, nr 2, s. 70-90.

- Jan Reisner w Akademii św. Łukasza. Artystaapolityka króla Jana III i papieża Innocentego XI, „Roczniki Humanistyczne” 2020, t. 68, nr 4, s. 159-191.

- „Serce tobie królu Auguście Warszawa otwiera”. Łuk triumfalny na cześć wjazdu króla Augusta III w 1734 roku, [w:] Między architekturą nowoczesną a tradycyjną [...] między konstrukcją a formą. Prace naukowe dedykowane Profesorowi Krzysztofowi Stefańskiemu, red. T. Bernatowicz, P. Gryglewski, D. Rutkowska-Siuda, Łódź 2020, s. 192-203.

- Przestrzeń królewskich polowań: między elitarną reprezentacją a kameralną rekreacją, [w:] Świat polskich Wazów. Eseje, red. Z. Hundert, J. Żukowski, Warszawa 2019, s. 157-171.

- Transformacje terytorium. Włoscy architekci fortyfikatorzy w służbie króla Stefana Batorego: Giacinto Barozzi da Vignola, Domenico Ridolfini, Simone Genga i inni, [w:] Artyści znad jezior lombardzkich w nowożytnej Europie. Prace dedykowane pamięci Profesora Mariusza Karpowicza, red. M. Smoliński, R. Sulewska, Warszawa 2015, s. 261-272.

- Barocke Jagdschlösser und Tiergärten in Polen zur Zeit August III, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka” 2014 , t. XXI/1 (41), s. 219-230.

- Myśliwskie pałace „molino da vento” w kompozycji zwierzyńców: między kameralną rekreacją a elitarną reprezentacją, [w:] Europejskie tradycje łowieckie, red. T. Żuchowski, Warszawa 2013, s. 119–129.

- Verzierte Cabinetter von Porcellain… Posthumanistyczne perspektywy badawcze społecznych relacji zbiorów porcelany, „Studia Wilanowskie” 2012, t. XX, s. 106–113.

- „Akt bardzo rzadko praktykowany”. Uroczystość obłóczyn księżnej Teofilii z Leszczyńskich Wiśniowieckiej we Lwowie, [w:] Polska i Europa w dobie nowożytnej. L’Europe moderne: nuoveau monde, nouvelle civilisation? Modern Europe – New World, New Civilisation?. Prace naukowe dedykowane Profesorowi Juliuszowi A. Chrościckiemu, red. T. Bernatowicz, Warszawa 2009 s. 325-332.

- Związki genealogiczne i fikcyjne pokrewieństwa. Idea koligacji Radziwiłłów z Habsburgami w mediach XVIII wieku, [w:] Środowiska kulturotwórcze i kontakty kulturalne Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do XIX wieku, red. U Augustyniak, Warszawa 2009, s. 39-53.

- Die Familie Knackfuss. Eine Studie über das Wirken deutscher Gärtner und Architekten in Polen. Deutsch-polnische Kulturkontakte im 16.-18 Jahrhundert, „Barock. Geschichte-Literatur-Kunst“, Warszawa 2006, s. 203-215.

- Niezrealizowana „królewska” rezydencja w Białej Podlaskiej, [w:] Artyści włoscy w Polsce XVI-XVIII w. Prace dedykowane Profesorowi Mariuszowi Karpowiczowi, red. J. Chrościcki, T. Bernatowicz, J. Pelc, Warszawa 2004, s. 499-512.

- Ambicje terytorialne Wazów i symbole królewskiego panowania w krajobrazie, [w:] Orzeł i Trzy Korony. Sąsiedztwo polsko-szwedzkie nad Bałtykiem w epoce nowożytnej (XVI-XVIIIIw.). Wystawa 8 kwietnia-7 lipca, Zamek Królewski w Warszawie, red. K. Połujan, Warszawa 2002, s. 59-74.


  • architektura Warszawy:

- Pałac Koniecpolskich-Radziwiłłów. Modernizacje i transformacje programu wnętrz na przełomie XVII i XVIII wieku, „Biuletyn Historii Sztuki” 2019, t. 81, nr 3, s. 389-413.

- Kościół wizytek w Warszawie a Benedykt de Renard i architektura późnobarokowego eklektyzmu rzymskiego przełomu XVII i XVIII wieku, [w:] Sztuka Polski Środkowej. Studia T. VI, red. A. Barczyk, P. Gryglewski, Łódź 2016, s. 31-77.

- Architektura kościoła św. Katarzyny na Służewie XVIII-XX wiek – działalność Jana Z. Deybla i Franciszka Lanciego, [w:] Służew i jego kościół, red. A. Sołtan-Lipska,Warszawa 2013, s. 360-393.

- Plac Teatralny w Warszawie. Przemiany architektury i układu przestrzennego, [w:] Archeologia dawnej Warszawy, red. W. Pela, Warszawa 2013, t. 3, s. 11–54.

- Ogrody i krajobraz komponowany Ujazdowa w czasach królewskich, [w:] Jazdów, red. E. Rużyłło, Warszawa 2008, s. 81-97.

- Nowe spojrzenie na pałac Saski, „Spotkania z Zabytkami” 2007, z. 31 , s. 14-16.

- Cesarskie Łazienki w Warszawie. Pałac w świetle nieznanych pomiarów Ludwika Szmideckiego z 1841 roku, [w:] Hortus vitae. Księga pamiątkowa dedykowana Andrzejowi Michałowskiemu, red. M. Arszyński, Warszawa 2001, s. 29-37.

- Ogrody do zabaw myśliwskich. Królewskie zwierzyńce czasów saskich wokół Warszawy, [w:] Królewskie Ogrody w Polsce, red. M. Szafrańska, Warszawa 2001, s. 265-288.

- Nazewnictwo miejskie Warszawy jako element społecznej przestrzeni miejskiej, „Kronika Warszawy" 1995, t. 25, nr 4 (100), s. 140-142.

- Ogród i miasto. Z dziejów kształtowania się przestrzeni publicznej Osi Saskiej w XIX w., [w:] Historyczne place Warszawy: urbanistyka, architektura, problemy konserwatorskie, red. B. Wierzbicka, Warszawa 1995, s. 96-104.

- Przemiany Ujazdowa w okresie nowożytnym, [w:] Skarpa warszawska, red. B. Wierzbicka, Warszawa 1993, s. 61-76.


  • Nieśwież – Wilno – Kresy Wschodnie

- Pałace na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w czasach zaborów: splendor – destrukcja – trwanie, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, tom XIII, red. W. Walczak, K. Wiszowata-Walczak, Białystok 2020, s. 217-236.

- Fanchonbourg i Na Turczynie. Kształtowanie się zespołu rezydencjonalnego wokół zamku Ołyckiego w XVIII w. w świetle nieznanych planów, [w:] Олика та Радзивілли в історії України, Польщі й Білорусі, red. К. О. Миколаївна, Л. Анатоліївна, Ш. А. Георгійович, Луцьк 2018, s. 88-99.

- Książęcy splendor w stolicy. Rezydencje i dobra Radziwiłłów w. Wilnie XVI–XVIII wieku, [w:] Historia – Konserwacja – Rewitalizacja. Funkcjonowanie rezydencji regionu łódzkiego w kontekście doświadczeń europejskich. Prace dedykowane pamięci Profesora Leszka Kajzera, red. T. Bernatowicz, P. Gryglewski, K. Stefański, Łódź 2016, s. 17-40.

- Reprezentacyjna kameralność. Barokowa kompozycja ogrodowo-pałacowa w Zauszu, [w:] VELIS QUOD POSSIS: studia z historii sztuki ofiarowane Profesorowi Janowi Ostrowskiemu, red. A. Betlej, K. Brzezina-Scheurer, Kraków 2016, s. 75-78.

- Dziedzictwo kulturowe na Białorusi w inicjatywach i działalności profesora Andrzeja Ciechanowieckiego, „Kronika Zamkowa” 2010, nr 1-2 (59-60), s. 37-46.

- Korelicze – zagubiony w przestrzeni pałac z ogrodem, [w:] Fides Ars Scientia - Studia dedykowane pamięci Księdza Kanonika Augustyna Mednisa, red. A. Betlej, J. Skrabski, Tarnów 2008, s. 197-203.

- Na Kresach Multańskich. Kamieniec Podolski i zamki pogranicza polsko-tureckiego w świetle nieznanych planów, [w:] Studium urbis charisteria Teresiae Zarębska Anno Jubilei oblata, red. A. Sulimierska, Warszawa 2003, s. 13-28, 241.

- Rola Lublina w architekturze sakralnej Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVII wieku, [w:] Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI-XVIII w., red. J. Lileyko,Lublin 2000, s. 15-36.

- Śmierć rycerza kresowego i jego sepulcrum,„Studia Muzealne” 2000 (19), s. 59-71.

- Die Befestigungen von Nieświez - ein unbekanntes Werk von Giovanni Bernardoni, [w:] Architetti e ingegnieri militari italiani all’estero dal XV al XVIII secolo, red. M. Vigano,Roma 1999, s. 259-270.

- Le chiese del Bernardoni nel Ducato di Njazviz, [w:] L’architetto Gian Maria Bernardoni sj tra l’Italia e le terre dell’ Europa centro-orientale, red. S. Graciotti, J. Kowalczyk, Venezia 1999, s. 39-55.

- Początki latynizacji architektury greckokatolickiej na Białorusi: cerkwie w Mirze i Nowym Świerżniu, [w:] Pro Fide, Rege et Grege. Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Lileyce, „Roczniki Humanistyczne” 1999 (42), z. 4, s. 129-142.

- Rezidencija Sobeskich i Radiwiliw u Żowkwi w switli niewidomogo płanu Antona Kastełło, „Wisnik”, nr 10, Lwiw 1999, s. 78–83.

- „Nesvisium Metropolis Ducatus”. Nieznany przykład urbanistyki manierystycznej, [w:] Artes atque humaniora. Studia Stanislao Mossakowski sexagenario dicata, red. A. Rottermund, Warszawa 1998, s. 161-167.

- Rezydencja Sobieskich i Radziwiłłów w Żółkwi w świetle nieznanego planu Antonia Castello, [w:] „Ikonotheka” t. XIII: Prace dedykowane Karolinie Lanckorońskiej w stulecie urodzin, Warszawa 1998, s. 203-213.

- Alba w czasach Karola Radziwiłła „Panie Kochanku”, [w:] „In artium hortis”. Studia i szkice z dziejów sztuki, konserwacji zabytków i muzealnictwa. Wojciechowi Fijałkowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1997, s. 121–129.

- Kościół i klasztor benedyktynek w Nieświeżu, [w:] Sztuka Kresów Wschodnich, t. 2, red. J. Ostrowski, Kraków 1996, s. 127-146.

- Rzeźby Campagni i Franco w Nieświeżu a wczesny barok, „Biuletyn Historii Sztuki”1992, t. 54, s. 31-52.

- Vierge sainte qui défends l'illustre Częstochowa et brilles sur l'Ostra Brama..., „Polish Art Studies” 1992, t. 14, s. 341-344.

- Nagrobki dziecięce fundacji Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła Sierotki, „Lituano-Slavica Posnaniensia: studia historica” 1991, t. 5, s. 69-80.

- Atlas pamjatnikov architektury i memorialnych kompleksov Belorussii, pod red. V. A. Čanturija, Minsk 1988, [recenzja], „Biuletyn Historii Sztuki” 1990 (R. 52), nr 3/4, s. 415-416.

- Peregrinus et miles christianus. O nagrobku Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki” w Nieświeżu, „Biuletyn Historii Sztuki”, t. LII, 1990, s. 227-249.


Link do profilu na stronie Academia.edu:

https://lodz.academia.edu/TadeuszBernatowicz

KONTAKT I DYŻURY

Telefon służbowy - Instytut: 42-665-59-78

Dyżury

czwartek: 12:45-13:45

DR HAB. PIOTR GRYGLEWSKI PROF. UŁ

FUNKCJA:

Kontakt

Dyrektor Instytutu Historii Sztuki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym., Instytut Historii Sztuki, Wydział Filozoficzno-Historyczny
STANOWISKO:

Kontakt

profesor uczelni, Katedra Historii Architektury, Wydział Filozoficzno-Historyczny

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik badawczo-dydaktyczny

Profesor w Instytucie Historii Sztuki, w Katedrze Historii Architektury.

Prowadzi zajęcia na I i II st. studiów na kierunku Historia Sztuki

BIOGRAM

Od 1992 zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Historii Sztuki UŁ (później Katedra Historii Sztuki), od 2000 zajmował stanowisko adiunkta. W 2016 roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, stopień doktora uzyskał na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w 2000. W 2013 uzyskał tytuł doktora habilitowanego na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2016 zatrudniony na stanowisku profesora UŁ.

Od 1 X 2016 roku pełnił funkcję kierownika Katedry Historii Sztuki UŁ, od 1 X 2018 pełni funkcję dyrektora Instytutu Historii Sztuki UŁ.

Redaktor serii wydawniczej "Sztuka Polski Środkowej"

Redaktor naczelny półrocznika Instytutu Historii Sztuki UŁ "Techno. Seria nowa"


ZAINTERESOWANIA

W swoich zainteresowaniach badawczych koncentruje się na zagadnieniach z zakresu historii architektury i sztuki nowożytnej. Zajmuje się badaniami związków zachodzących pomiędzy światem idei a formami artystycznymi. Szczególne miejsce zajmuje w nich problematyka historycznych uwarunkowań i ich wpływu na fundacje artystyczne. Zainteresowania te dotyczą głównie początków epoki nowożytnej i zmian jakie zachodziły w XVI i XVII w. Doświadczenia badacza sztuki nowożytnej wykorzystuje również w odniesieniu do zabytków łódzkiej architektury XIX i XX w.

Prowadzi wykłady i kursy monograficzne z historii sztuki polskiej i powszechnej nowożytnej, jest opiekunem seminarium magisterskiego i doktorskiego.

- Sztuka nowożytna

- Sztuka polska XVI-XVIII w.

- Architektura renesansu i baroku

- Sztuka regionu łódzkiego

OSIĄGNIECIA

Laureat stypendiów Fundacji Lanckorońskich (Rzym 2006) i ”Janineum Institut” (Wiedeń 2006, 2007). Od 2002 współredaktor serii wydawniczej „Sztuka Polskie Środkowej”. Nagroda w konkursie im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa (2003) za pracę opublikowaną, nagrody naukowe Retora (2015, 2019). Członek SHS, ŁTN. Redaktor serii „Sztuka Polski Środkowej”, redaktor naczelny czasopisma „TECHNE. Seria nowa”.Ważniejsze publikacje:

Monografie

- Vetusta monumenta. Szlacheckie mauzoleum od poł. XV w. do XVII w., Łódź 2002.

- De Sacra Antiquitate. Odwołania do przeszłości w polskiej architekturze sakralnej XVI wieku, Warszawa 2012.

- współautorstwo z R. Wróbel, A. Ucińska - Łódzkie budynki 1945-1970, Łódź 2009.

- współautorstwo z K. Stefański - Willa Leopolda Kindermanna, Łódź 2009. (K. Stefański)

- współautorstwo z Z. Bania, A. Bender, J. Talbierska - Sztuka polska. Wczesny i dojrzały barok (XVII wiek), Warszawa 2013.

Artykuły

- Brzezińskie mauzoleum rodziny Lasockich, [w:] Sztuka Polski Środkowej – studia. Architektura nowożytna, Łódź 2000.

- The Structure of a Region and its Architectural Landscape, Art Inquiry, vol. XIII, 2002, s.139-150.

- Siedmioboczna kaplica Różańcowa w Burzeninie, [w:] Sztuka Polski Środkowej. Sztuka nowożytna i nowoczesna, Łódź 2007, s. 20-34.

- Fundacja kościoła św. Mateusza w Pabianicach jako przykład oddziaływania architektury nowożytnej katedry płockiej, [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku. Fundator i dzieło cz. III, t. VIII, red. J. Lileyko i I. Rolska-Boruch, Lublin 2007, wyd. TN KUL, s. 117-139.

- Przykłady wykorzystania schematów dekoracyjnych rezydencji nowożytnych w łódzkich wnętrzach fabrykanckich, [w:] Sztuka w Łodzi (5). W fabryce, salonie, teatrze i kawiarni – łódzkie wnętrza XIX i XX wieku, Łódź 2008, s. 51-60.

- Między „sacrum” a doczesnością. Przykłady fundacji sanktuariów z terenów Polski Środkowej, [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku. Programy ideowe w przedsięwzięciach artystycznych w XVI-XVIII wieku, red. I. Rolska-Boruch, t. 10, Lublin 2010, s. 67-83.

- Dawna kolegiata w Wolborzu – fazy rozbudowy, [w:] Architektura znaczeń, Warszawa 2011, s. 76-89.

- Na pograniczu dzielnic. Architektura sakralna ziemi wieluńskiej w XVII wieku – wybrane problemy, [w:] Między Wrocławiem a Lwowem. Sztuka na Śląsku, w Małopolsce i na Rusi Koronnej w czasach nowożytnych, Wrocław 2011, s. 143-154.

- Oddziaływanie nowożytnej katedry płockiej na przemiany w polskiej architekturze sakralnej w XVI w. – uwag kilka, [w:] Sztuka Polski Środkowej. t. V, Sztuka nowożytna i nowoczesna, Łódź 2011, s. 27-48.

- „Innowacje” i „zapóźnienia. Uwagi na marginesie badań nad architekturą polską XVI wieku, [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. XI. Tradycja i innowacja w sztuce nowożytnej, red. I. Rolska, K. Gombin, Lublin 2013, s. 7-29.

- Centra i peryferia z perspektywy badań regionalnych, [w:] Centrum, prowincje, peryferia – wzajemne relacje w dziejach sztuki, Łódź 2013, s. 109-124.

- Potrydenckie przemiany w architekturze sakralnej. Uwagi na przykładzie zabytków z obszarów centralnej Polski, [w:] Sztuka po Trydencie, red. K. Kuczman , A. Witko, 2014, s. 419-446.

- Recepcja nowożytnych form ornamentalnych w epoce historyzmu na przykładzie wybranych dekoracji architektonicznych w Łodzi (1870-1900), [w:] Ornament i dekoracja, red. J. Daranowska-Łukaszewska, A. Dworzak. A. Betlej, Kraków 2015, s. 167-181.

- Problem przemian kontekstu krajobrazowego i funkcjonalnego wybranych budowli rezydencjonalnych jako od okresu nowożytnego do współczesności, [w:] Historia, konserwacja, rewitalizacja. Funkcjonowanie rezydencji regionu łódzkiego w kontekście doświadczeń europejskich, Łódź 2016, s. 51-68.

- Nowożytne wyobrażenie patrona krawców i sukienników. Święty Homobonus z Cremony na nieznanym obrazie z kościoła parafialnego w Brzezinach, [w:] Sic erat in votis. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Rzeczpospolita w czasach nowożytnych, red. M. Karkocha, P. Robak, Łódź 2017, s. 283-298.

- Kościół w Konopnicy. Architektura i jej kontekst, [w:] Konopnica. Studia archologiczno-historyczne, Łódź 2017, s. 79-93.

- The Department of Art History at the University of Łódź and the research into the avant-garde movement, "Art Inquiry. Recherches sur les arts", 19(2017), s. 13-16.

- Projekt Konstantego Wojciechowskiego rozbudowy kościoła parafialnego w Złakowie Kościelnym, [w:] Między architekturą nowoczesną a tradycyjną [...] między konstrukcją a formą. Prace naukowe dedykowane Profesorowi Krzysztofowi Stefańskiemu, Łódź 2020, s. 136-155.

- Wpływ fundacji papieskich na polską architekturę początku XVI wieku watykański kontekst mauzoleum prymasa Jana Łaskiego, „Roczniki Humanistyczne. Historia Sztuki”, t. 68 (2020), s. 109-131.

https://doi.org/10.18290/rh20684-8s

KONTAKT I DYŻURY

Dyżury

wtorek: 13:30-14:30 pokój 205
czwartek: 10:00-11:00 pokój 209

DR HAB. JULIA SOWIŃSKA-HEIM

STANOWISKO:

Kontakt

profesor uczelni, Katedra Historii Architektury, Wydział Filozoficzno-Historyczny

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

KONTAKT I DYŻURY

DR ALINA BARCZYK

STANOWISKO:

Kontakt

adiunkt, Katedra Historii Architektury, Wydział Filozoficzno-Historyczny

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik badawczo-dydaktyczny

BIOGRAM

Stopień doktora nauk humanistycznych (specjalność: historia nowożytna - historia architektury) uzyskała na podstawie dysertacji „Rezydencje rodu Mniszchów w czasach saskich. Historia i treści ideowe architektury” (promotor: prof. UŁ dr hab. T. Bernatowicz).

Wykonawca merytoryczny w grancie NPRH „Wspólne dziedzictwo polsko-saskie. Polonica w zbiorach rysunków architektonicznych z XVIII w. w Dreźnie”, realizowanym w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Kierownik grantu NCN „Saskie rozwiązania konstrukcyjne I połowy XVIII wieku i ich recepcja w architekturze rezydencji polskich magnatów".

Sekretarz naukowy czasopisma "TECHNE. Seria Nowa".

Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym (stanowiącego część International Society for Eighteenth-Century Studies) oraz Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

ZAINTERESOWANIA

W swoich badaniach podejmuje zagadnienia dotyczące architektury XVII-XVIII wieku, problematyki rodów marszałkowskich, dziejów rodziny Mniszchów, programów funkcjonalno-ideowych rezydencji magnackich oraz sztuki czasów saskich. Szczególną uwagę poświęca nowożytnej architekturze Warszawy.

OSIĄGNIECIA

Wybrane publikacje:

- monografie:

- Rezydencje rodu Mniszchów w czasach saskich. Historia i treści ideowe architektury, Łódź 2021.

- Pałac w Dęblinie. Inwentarze z czasów Michała Jerzego Wandalina Mniszcha, Kraków 2017.

- artykuły naukowe i rozdziały w monografiach:

- Drudzy po królu. Marszałkowie koronni jako fundatorzy i właściciele rezydencji – inicjatywy warszawskie z XVII–XVIII wieku, „TECHNE. Seria nowa” 2022, nr 1 (9), s. 155-183.

- Kulisy magnackiego splendoru. Oficyny kuchenne warszawskich rezydencji w czasach Augusta III Sasa, „Ethos” 2022, t. 35, nr 1 (137), s. 81-102.

- The palace in Senatorska Street as the seat of Mniszech family / Założenie pałacowe przy ulicy Senatorskiej jako siedziba Mniszchów, [w:] The Mniszech Palace / Pałac Mniszchów, Paris 2022, s. 11-39.

- Projekty Giovanniego Battisty Gisleniego dla warszawskiej jurydyki Leszczyńskich w zbiorach drezdeńskich, „Roczniki Humanistyczne” 2021, nr 4, s. 135–157.

- Bieliny nad Sanem. Założenie dworskie w czasach Elżbiety z Wiśniowieckich Zamoyskiej i jej spadkobierców, [w:] Miraże natury i architektury. Prace naukowe dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Bernatowiczowi, red. A. Barczyk, P. Gryglewski, Łódź 2021, s. 221-244.

- Rokokowe rzeźby z ogrodzenia pałacu Mniszchów w Gdańsku. Autorstwo - styl - program ikonograficzny, „Porta Aurea” 2021, t. 20, s. 26-55.

- Warszawa i Łowicz. Dwie kolegiackie kaplice Chrystusa Ukrzyżowanego w XVIII stuleciu, „TECHNE. Seria nowa” 2020, nr 1 (5). s. 61-94, [A. Barczyk, J. Sito].

- „Z wyrażeniem herbów kolligatów…”. Motywy radziwiłłowskie w dekoracji architektonicznej i wyposażeniu pałacu wiśniowieckiego w drugiej połowie XVIII stulecia, [w:] Między architekturą nowoczesną a tradycyjną […] między konstrukcją a formą. Prace naukowe dedykowane Profesorowi Krzysztofowi Stefańskiemu, red. T. Bernatowicz, P. Gryglewski, D. Rutkowska-Siuda, Łódź 2020, s. 244-259.

- Architektura neogotycka na ziemiach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dzieje i wymowa ideologiczna założeń rezydencjonalnych, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, tom XIII, red. W. Walczak, K. Wiszowata-Walczak, Białystok 2020, s. 303-332.

- Ołtarze kościoła pocysterskiego w Lądzie, a zagadnienie śląskich wpływów artystycznych w Rzeczypospolitej, [w:] Lenda novi aevi, red. J. Nowiński, Ląd-Poznań-Warszawa 2019, s. 50-73, [A. Barczyk, J. Sito].

- Program funkcjonalno-ideowy zamku w Laszkach Murowanych w XVIII wieku, [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku XIV: Twórca i dzieło, red. I. Rolska, Lublin 2019, s. 175-198.

- Pałac „jakoż nigdzie w Polsce nie masz”. Saskie inspiracje w architekturze warszawskiejrezydencji marszałka wielkiego koronnego Józefa Wandalina Mniszcha, „Biuletyn Historii Sztuki” 2019, t. 81/3, s. 415-440.

- „Wizyja pałacu w Warszawie na ulicy Miodowej”. Architektura i wyposażenie rezydencji w czasach Jana Karola Mniszcha, [w:] Residentiae tempore belli et pacis.Materiały do badań i ochrony założeń rezydencjonalnych i obronnych , red. P. Lasek, P. Sypczuk, Warszawa 2019, s. 15-40.

- Książe, „co krajowi byt swój poświęcił”. Portrety IX ordynata Ołyckiego, pułkownika Dominika Hieronima Radziwiłła (1786–1813), [w:] „Олика та Радзивілли в історії України, Польщі й Білорусі”, Łuck 2018, s. 53-66.

- Pałac Raczyńskich w Złotym Potoku. Źródła do dziejów architektury i wyposażenia, [w:] Historia - konserwacja - rewitalizacja. Funkcjonowanie rezydencji regionu łódzkiego w kontekście doświadczeń europejskich. Prace dedykowane pamięci Profesora Leszka Kajzera, red. T. Bernatowicz, P. Gryglewski, K. Stefański, Łódź 2016, s. 99-119.

- Architektura kościoła pobernardyńskiego w Świętej Annie koło Przyrowa. Kompozycja brył i struktura wnętrza, [w:] Sztuka Polski Środkowej. Studia T. VI, red. A. Barczyk, P. Gryglewski, Łódź 2016, s. 79-96.

- „Akacyja biała z Łazienek (…), Thuja occidentalis z Królikarni”. Założenie pałacowo-ogrodowe w Dęblinie w drugiej połowie XVIII stulecia [w:] Ars et Scientia. T. 8, red. A. Barczyk, B. Ciarkowski, K. Stefański, Łódź 2016, s. 19-34.

- Ambasada Królestwa Belgii w Warszawie. Forma architektoniczna i jej geneza = The Embassy of the Kingdom of Belgium in Warsaw. Architectural forms and their origin, [w:] Pałac i willa. Ponowoczesne przygody idei i formy, red. M. Kępiński, S. Latocha, K. Schatt-Babińska, Łódź 2016, s. 95-107.

- Księgozbiór pałacowy w Wiśniowcu w świetle inwentarza z ok. 1760 roku [w:] III Ogólnopolski Kongres Historii Sztuki, red. A. Barczyk, B. Ciarkowski, K. Stefański, Łódź 2016, s. 5-21.

- Kaplica Świętej Anny w kościele pobernardyńskim koło Przyrowa. Program ideowy wystroju, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka”, t. XXII/2 (44), 2015, s. 101-121.

- The Oldest Church in Częstochowa in the Context of Secular and Clerical Patronage, [w:] Ars et Scientia. T. 5, red. K. Stefański, Łódź 2014, s. 5-14.

- Kościół pw. św. Zygmunta w Częstochowie,Almanach Częstochowy" 2013, s. 97-120.

-Architektura i wyposażenie kościoła pw. śś. Rocha i Sebastiana w Częstochowie. Zarys dziejów, „Almanach Częstochowy” 2012, s. 95-119.


Wybrane osiągnięcia naukowe:

- Nagroda indywidualna Rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze, za monografię „Rezydencje rodu Mniszchów w czasach saskich. Historia i treści ideowe architektury” (2022).

- Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców (2022).

- Nagroda Stowarzyszenia Historyków Sztuki w konkursie im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa za monografię „Rezydencje rodu Mniszchów w czasach saskich. Historia i treści ideowe architektury” (2021).

- Grant NCN "Miniatura" (2021).

- Wyróżnienie za rozprawę doktorską (UŁ, 2020).

- Nagroda Naukowa Rektora UŁ (2018).

- Medal Alumno Laude Dignissimo (UŁ, 2018).

- Nagroda Rektora UŁ (2017).

- Międzynarodowy certyfikat „Europass-Mobility”: „Job-related, language skills and competences acquired”(2008).

- Wyróżnienie za działalność doktorancką na rzecz UŁ (2016).

- Nagroda Fundacji UŁ za najlepszą pracę magisterską na Wydziale Filozoficzno-Historycznym (2015).

- Medal UŁ „Za Chlubne Studia” (przyznany dwukrotnie: 2013; 2015).

- Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe (przyznane trzykrotnie: 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015).


Link do profilu na stronie Academia.edu:

http://lodz.academia.edu/AlinaBarczyk


KONTAKT I DYŻURY

Telefon służbowy (Instytut): 42-665-59-78

Dyżury

czwartek: 15:15-16:15

DR INŻ. ARCH. BŁAŻEJ CIARKOWSKI

STANOWISKO:

Kontakt

adiunkt, Katedra Historii Architektury, Wydział Filozoficzno-Historyczny

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik naukowy

BIOGRAM

Architekt i historyk sztuki. Absolwent architektury na Politechnice Łódzkiej i historii sztuki na Uniwersytecie Łódzkim. W 2012 r. obronił z wyróżnieniem dysertację doktorską i uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w specjalności architektura i urbanistyka. W latach 2017-2021 był zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Architektury i Urbanistyki PŁ. Od 2012 – adiunkt w Katedrze Historii Sztuki UŁ. Laureat nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepszą rozprawę doktorską związaną tematycznie z województwem łódzkim. Dwukrotny laureat stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autor książek oraz artykułów naukowych i popularno-naukowych (m.in. „Bolesław Kardaszewski. Architektura i polityka”, „Odcienie szarości. Architekci i polityka w PRL-u”, „Miastoprojektanci: łódzcy architekci w czasach PRL-u”.
Członek Docomomo International, PKN ICOMOS, Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Architektów Polskich.

ZAINTERESOWANIA

Teoria i krytyka architektury;
Powojenna architektura w Polsce i na świecie;
Związki architektury i polityki;
Konserwacja i ochrona dziedzictwa ruchu modernistycznego.

OSIĄGNIECIA

Kierownik zespołu badawczego w międzynarodowym projekcie "InnovaConcrete (Innovative Materials and Techniques for the Conservation of 20th Century Concrete-based Cultural Heritage)" - program: Horyzont 2020;
Kierownik projektu "Badania nad architekturą nadmorskich kurortów wzniesionych w PRL-u – inwentaryzacja i analiza" - program: Miniatura 1;

Autor monografii naukowych i rozdziałów w monografiach wieloautorskich, w tym: Odcienie szarości. Architekci i polityka w PRL-u, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017; Bolesław Kardaszewski. Architektura i polityka, TAiWPN Universitas, Kraków 2016; Buntowniczki zamiast groupies. Niedoceniana rola kobiet w historii polskiego modernizmu, [w:] Między architekturą nowoczesną a tradycyjną […] między konstrukcją a formą. Prace naukowe dedykowane Profesorowi Krzysztofowi Stefańskiemu, red. T. Bernatowicz, P. GRyglewski, D. Rutkowska-Siuda, Łódź 2020; „Czas na restytucję polskiej sztuki”. Architektura czasów transformacji wobec tradycji, [w:] Polskie Las Vegas i szwagier z Corelem. Architektura, moda i projektowanie wobec transformacji w Polsce, red. L. Klein, Warszawa 2017.

Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, w tym: The working masses - the resting masses. Architecture of leisure in communist Poland, "Cogent Arts & Humanities OAAH" 2021; Funkcja wynikająca z formy- adaptacja architektury powojennego modernizmu do nowych programów funkcjonalnych, „Ochrona dziedzictwa kulturowego” 2020, nr 9; Post-war modernist architecture in Poland as part of the European heritage of twentieth-century concrete-based architecture, „Technical Transactions” 2019, nr 8; Dokument twórczego ducha. Architektura gmachów muzealnych w niepodległej Rzeczypospolitej, "Muzealnictwo" 2018, nr 59; Dissonant heritage: decoding the historical narrative of rationalist architecture in fascist Italy, "Acta Academiae Artium Vilnensis" 2017, nr 86-87.

Finalista nagrody CICA (International Committee of Architectural Critics) CICA Pierre Vago Journalism Award 2020 za artykuł Holidays with Totalitarianisms, “Herito” 2017, nr 29 - honorowa wzmianka.
Dwukrotny stypendysta Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Laureat nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepszą rozprawę doktorską tematycznie związaną z Województwem Łódzkim, 2013


KONTAKT I DYŻURY

DR EWA KUBIAK

STANOWISKO:

Kontakt

adiunkt, Katedra Historii Architektury, Wydział Filozoficzno-Historyczny

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

pracownik naukowo-dydaktyczny

KONTAKT I DYŻURY

DR DARIA RUTKOWSKA-SIUDA

STANOWISKO:

Kontakt

adiunkt, Katedra Historii Architektury, Wydział Filozoficzno-Historyczny

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

pracownik naukowo-dydaktyczny

BIOGRAM

Absolwentka historii sztuki i pedagogiki na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2019 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii Architektury, Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego. W 2018 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia sztuki na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: "Charakterystyka budownictwa sakralnego na terenie guberni radomskiej w latach 1845-1914. Budowa kościoła jako element kształtowania tożsamości narodowej”. Związana z Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli w latach 2014-2022.

Od 2016 r. członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddział w Łodzi; od 2022 r. pełni funkcję Sekretarza Generalnego SHS.

ZAINTERESOWANIA

Analiza przemian zachodzących w dziewiętnastowiecznej architekturze sakralnej i przemysłowej, głównie z terenów prowincji i peryferii. Studiuje przenikanie wzorców stylowych oraz ukryte za tymi wyborami historie społeczne. Wzornictwo przemysłowe w Staropolskim Okręgu Przemyslowym. Interesuje się wdrażaniem nowych form i metod w zintegrowanym nauczaniu historii sztuki i przedmiotów artystycznych.

KONTAKT I DYŻURY

e-mail: daria.rutkowska-siuda@uni.lodz.pl

Dyżury

wtorek: 08:30-10:00 Terminy w sesji letniej: 15.07 - godz. 10.00-11.30; 22.07 i 29.07- godz. 8.30-10.00