REKRUTACJA NA STUDIA na rok akademicki 2023/2024

Dowiedz się więcej o zasadach przyjęcia na

studia stacjonarne I stopnia  

 

Dowiedz się więcej o zasadach przyjęcia na

studia stacjonarne II stopnia  

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA

Studia IHS UŁ

Studia na kierunku HISTORIA SZTUKI pozwalają uzyskać wszechstronną i gruntowną wiedzę z zakresu dziejów sztuki od starożytności po czasy współczesne.  Umiejętność wartościowania i osadzenia w szerszym kontekście historycznym i kulturowym zabytków architektury, malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego. Specyfiką tego kierunku jest łączenie wiedzy teoretycznej ze stopniowo nabywanymi w trakcie ćwiczeń umiejętnościami praktycznymi. Trzon programu tworzy blok zajęć z dziejów sztuki obejmujący cykl wykładów i ćwiczeń kończących się egzaminem, uzupełniony modułami fakultatywnymi. Podstawy warsztatu naukowego historyka sztuki są prezentowane w ramach bloku zajęć ze wstępu do historii sztuki. Przygotowanie do przyszłej pracy badawczej jest kontynuowane w ramach zajęć proseminaryjnych i seminaryjnych. Realizowany program studiów, oprócz zajęć dydaktycznych w salach oferuje bogaty cykl zajęć praktycznych­, obejmujących objazdy terenowe i  zabytkoznawcze, które umożliwiają weryfikację wiedzy teoretycznej w terenie i umożliwiają poznawanie zabytków sztuki polskiej i zagranicznej. W ciągu studiów odbywa się również obóz inwentaryzacyjny, w trakcie którego studenci nabywają podstawowe umiejętności z zakresu dokumentacji obiektów artystycznych.

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

Studia IHS UŁ

Studia na kierunku HISTORIA SZTUKI pozwalają uzyskać wszechstronną i pogłębioną wiedzę z zakresu dziejów sztuki i historii badań nad sztuką. Istotną częścią programu studiów 2. stopnia są zajęcia seminaryjne, kształtujące warsztat naukowy studentów. Moduły fakultatywne poświęcone dziejom sztuki w sposób pogłębiony i nacechowany refleksją metodologiczną prezentują wybrane zagadnienia z historii sztuki. Zajęcia tego typu są dopełnione blokiem poświęconym metodologii historii sztuki. Specyfiką tego kierunku jest łączenie wiedzy teoretycznej z nabywanymi w trakcie ćwiczeń umiejętnościami praktycznymi. Zajęciom z zakresu dziejów sztuki towarzyszą bloki dydaktyczne koncentrujące się na zagadnieniach związanych z praktycznym, zawodowym wykorzystaniem wiedzy historyka sztuki. Zajęcia te obejmują zagadnienia z zakresu konserwatorstwa, muzealnictwa, wystawiennictwa, krytyki artystycznej i działań popularyzatorskich. Ich integralną częścią są projekty realizowane przez studentów (np. organizacja wystaw, dokumentacja zabytków, działania popularyzatorskie). Realizowany program studiów, oprócz zajęć dydaktycznych w salach oferuje bogaty cykl zajęć praktycznych, obejmujących objazdy terenowe, które umożliwiają weryfikację wiedzy teoretycznej w terenie i umożliwiają poznawanie zabytków sztuki polskiej i zagranicznej.

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROFIL ABSOLWENTA

Studia I stopnia (3 letnie, licencjackie)

Absolwent studiów licencjackich posiada wiedzę z zakresu dziejów sztuki polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej od czasów starożytnych po współczesność. Jest przygotowany do prowadzenia prac pomocniczych w zakresie dokumentacji zabytków, przygotowania wystaw. Dysponuje zasobem merytorycznej wiedzy pozwalającym na podjęcie pracy w szkolnictwie (po uzyskaniu specjalizacji nauczycielskiej). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia II stopnia (2 letnie, magisterskie)

Absolwent otrzymujący dyplom magistra historii sztuki, posiada gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu przedmiotu: historia sztuki powszechnej i polskiej od czasów starożytnych po współczesność. Jest przygotowany do pracy naukowej w szkołach wyższych, placówkach badawczych, muzealnych, konserwatorskich, galeriach antykwarycznych, wystawiających i prowadzących obrót dziełami sztuki, w redakcjach wydawnictw, czasopism oraz placówkach popularyzujących sztukę.