KATEDRA HISTORII MALARSTWA I RZEŹBY

KIEROWNIK KATEDRY HISTORII MALARSTWA I RZEŹBY DR HAB. ANETA PAWŁOWSKA PROF. UŁ

FUNKCJE:

Kontakt

Prodziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Filozoficzno-Historyczny

Kontakt

Kierownik Katedry Historii Malarstwa i Rzeźby w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Historii Malarstwa i Rzeźby, Wydział Filozoficzno-Historyczny

Kontakt

Przewodniczący Komisji UŁ do stopni nauk. w dyscy. nauki o kulturze i religii oraz nauki o sztuce, Uniwersytet Łódzki
STANOWISKO:

Kontakt

profesor uczelni, Katedra Historii Malarstwa i Rzeźby, Wydział Filozoficzno-Historyczny

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

pracownik badawczy

BIOGRAM

Historyk i historyk sztuki, studia magisterskie Uniwersytet Warszawski Historia Sztuki 1993, doktorat Uniwersytet Łódzki 2000 r. habilitacja 2014, profesor w Uniwersytecie Łódzkim od 2016 r. Od 2016 r. sprawuje funkcję Prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych, Podyplomowych i Współpracy z Zagranicą Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 2020 Kolegium Dziekańskie (wraz z prof. Pawłowską) zostało wybrane na drugą kadencję.

Poza jednostką uniwersytecką prof. Pawłowska od roku 2011 jest wybranym na już na kolejna kadencję aktywnym członkiem Zarządu PolskiegoInstytutu Studiów Nad Sztuką Świata (http://www.world-art.pl/), którego jest też założycielem.

Ekspert Komisji Europejskiej (od 2016), jest członkiem: sieci naukowej COST (od 2016), Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (od 2016; od 2019 Przewodnicząca Wydziału VI Sztuki i Nauk o Sztuce). Od 2015 r. posiada tytuł Rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od roku 2017 należy także do grupy naukowo-badawczej Proxectos e Estudos Sobre Patrimonio Cultural = Project and Studies on Cultural Heritage (GI-1907), utworzonej na Universidade de Santiago de Compostela w Hiszpanii. Od 2017 r. jest członkiem „International Visiting Faculty” of Chandigarh University Punjab Indie, zaś od 2018 r. jest „external scientific fellow” (zewnętrzny pracownik naukowy) na Wydziale Historycznym University of West Bohemia, Plzen.

Kierownik grantów:

EU oraz NCBIR: „Sztuka łódzka na tle sztuki europejskiej. Wykluczeni/Włączeni” POWR.03.01.00-00-T141/18. Kwota finansowania 958 947 PLN

NCBiR: Przyjazne miasto. Wsparcie samodzielności osób z dysfunkcją wzroku w zakresie wykorzystania sieci połączeń komunikacji miejskiej w Łodzi, z uwzględnieniem aplikacji dotyczącej informacji lokalizacyjnych oraz zabytków architektury miejscowej. Kwota finansowania 2 913 175,59 PLN

Stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu. Projekt pn. Andrzej Jocz (1941-2019) zachować od zapomnienia
03.02.2021Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportunaukowy/aplikacyjnykrajowe21 000,00 zł
„Mistrzowie dydaktyki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
06.10.2020 Minister Edukacji i Nauki edukacyjnykrajowe/EU129 780,00 zł
Doktorat Wdrożeniowy III edycji 1)Wykorzystanie technologii hologramu 3D oraz Pepper Ghost w przestrzeniach wystawowych muzeum jako środek interaktywnej komunikai z widzem. Sposoby i ocena implementacji30.10.2019Ministerstwo
Nauki i
Szkolnictwa Wyższego
naukowy/aplikacyjnykrajowe265 857,28 zł
Doktorat wdrożeniowy III edycji 2)Problem dostępności informacji w instytucjach publicznych oraz podmiotach ekonomii społecznej i kultury i sztuki dla osób słabo- i niesłyszących30.10.2019Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższegonaukowy/aplikacyjnykrajowe332 514,96 zł

Staż naukowo badawczy, Problemy muzealnictwa i kolekcjonerstwa afrykańskich artefaktów
w Czechach w kontekście badań nad kolonializmem. West Bohemia Pilsen, Czech Republic
01.12.2018NAWAnaukowykrajowy/zagraniczny3 700,00 zł
Doktorat wdrożeniowy II edycji pn "Ocena oraz weryfikacja współczesnych metod przekładu kodu wizualnego obiektu sztuki i obiektu historycznego na język opisowy w przestrzeni edukacyjnej ekspozycji muzealnej"30.10.2018Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego naukowy/aplikacyjnykrajowe144 000,00 zł

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania naukowe: sztuka polska XIX i XX wieku, sztuka i kultura Afryki Południowej oraz audiodeskrypcja i udostępnianie dzieł sztuki.

OSIĄGNIECIA

Nagrody:

Nagroda Rektora UŁ Zespołowa I stopnia za publikację European Culture: Unity in Diversity, Cambridge Scholars, Newcastle 2011 (2012).

Nagroda Rektora UŁ II stopnia za publikację Sztuka i kultura Afryki Południowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013 (2014).

Nagroda zespołowa Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2014 w kategorii „publikacje książkowe” za publikacje Ex Africa semper aliquid novi.

Odznaka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2015).

Nagroda Rektora UŁ Zespołowa I stopnia (wraz z J. Sowińską-Heim) za publikację Audiodeskrypcja dzieł sztuki – metody, problemy, przykłady, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016 (2017)

Nagroda naukowa LUMEN 2017 (Leaders in University Management) w kategorii Specjalnej za projekt „Usłyszeć obraz. Audiodeskrypcja dzieł sztuki w łódzkich muzeach jako czynnik kreujący i kształtujący relacje pomiędzy działalnością naukową i dydaktyczną Uniwersytetu Łódzkiego a interesariuszami zewnętrznymi (instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, społecznością lokalną, przedstawicielami biznesu)”.

Wyróżnienie „Łódzkie Eureka 2017” przyznawane przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia naukowe na rzecz rozwoju Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego w kategorii „nauka” za projekt pt. „Opracowanie metodologii naukowej audiodeskrypcji dzieł sztuki oraz jej implementacja w łódzkich muzeach” (2018).

- Projekt "Widzę, bo słyszę: audiodeskrypcja – współczesne wsparcie osób z dysfunkcją wzroku w kontakcie ze sztuką" , zdobył srebrny medal na Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2020 online.

- Nagroda Rektor UŁ Organizacyjna I Stopnia 2020.

- Nagroda Rektora UŁ Dydaktczna I Stopnia Zespołowa 2021

KONTAKT I DYŻURY

Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego 27a 90-219 Łódź

Narutowicza 68 pokój: 111 90-136 Łódź

Dyżury

wtorek: 09:00-10:30

DR HAB. AGNIESZKA GRALIŃSKA-TOBOREK, PROF. UŁ

STANOWISKO:

Kontakt

profesor uczelni, Katedra Historii Malarstwa i Rzeźby, Wydział Filozoficzno-Historyczny

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zajęcia z historii estetyki, teorii sztuki, metodologii historii sztuki, sztuki w przesztrzeni publicznej.

BIOGRAM

Posiadane stopnie naukowe

2020- doktor habilitowany, stopień nadany uchwałą Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinach literaturoznawstwo i nauki o kulturze i religii.

2004 – doktor filozofii, stopień nadany przez Radę Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie rozprawy Świadomość ikonograficzna a nowoczesna praktyka artystyczna i refleksja nad sztuką

1998 –magister historii sztuki, dyplom uzyskany na WydzialeFilozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego

1995- magisterhistorii,dyplom uzyskany na WydzialeFilozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego

Dotychczasowe zatrudnienie w jednostkach naukowych.

2013 do dziś – adiunkt, Katedra Etyki Uniwersytetu Łódzkiego

1996 – asystent (od 2004 – adiunkt), Katedra Estetyki Uniwersytetu Łódzkiego

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania badawcze: estetyka środowiskowa, bezpośrednie przeżycie estetyczne w przestrzeni miejskiej, DIY urbanism, sztuka w przestrzeni publicznej, relacje pomiędzy sztuką współczesną a sztuką dawną oraz estetyczne interpretacje antyku we współczesności.

OSIĄGNIECIA

Specjalistka w zakresie estetyki z ponad dwudziestopięcioletnim stażem w pracy dydaktycznej ze studentami. Autorka kilkudziesięciu artykułów z zakresu estetyki i teorii sztuki, autorka książki Graffiti i street art. Słowo, obraz, działanie” oraz współautorka książki Doświadczenie sztuki w przestrzeni miejskiej. Galeria Urban Forms 2011-2013/Experience of Art in Urban Space. Urban Forms Gallery 2011-2013, która jest raportem z badań jakościowych prowadzonych dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oprócz pracy naukowo-badawczej opracowała i prowadziła warsztaty dla dzieci, młodzieżyw ramach projektu „MURA LOVE GRY” sfinansowanemu ze środków Fundacji Orange, oraz prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz osób 60+ w grancie „Sztuka łódzka na tle sztuki europejskiej. Wykluczeni/włączeni” realizowanego w ramach konkursu NCBR .

KONTAKT I DYŻURY

Dyżury

poniedziałek: 12:00-13:30

PROF. DR HAB. ELEONORA JEDLIŃSKA

STANOWISKO:

Kontakt

profesor uczelni, Katedra Historii Malarstwa i Rzeźby, Wydział Filozoficzno-Historyczny

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

wymiar godzin: 1/2 etatu, profesor uczelni.

1. seminarium magisterskie

2. wykład - sztuka powszechna XIX-XX wiek

3. wykład - sztuka polska XIX-XXI wiek

4. wykład - sztuka żydowska- wybrane zagadnienia dot. sztuki współczesnej

5. wykład/konwersatorium - Erasmus. Temat: "Contemporary art and experience of history".

6. udział w konferencjach polskich i zagranicznych

7. członkostwo w AICA od 1996 roku z siedzibą w Paryżu (Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Sztuki Współczesnej)

8. prezes Łódzkiego Oddziału Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata

9. członkostwo w European Association of Jewish Studies oraz World Union Jewish Studies z siedzibą w Jerozolimie.


Wykładowca historii sztuki nowoczesnej i współczesnej, teorii sztuki i krytyki artystycznej, członek AICA od 1996 roku, prezes Łódzkiego Oddziału Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, członek European Association of Jewish Studies oraz World Union Jewish Studies z siedzibą w Jerozolimie. Autorka książek: Sztuka po Holocauście, Łódź 2001, Polska sztuka współczesna w amerykańskiej krytyce artystycznej w latach 1984-2002, Łódź 2005; Powszechna Wystawa Światowa w Paryżu w 1900 roku. Splendory Trzeciej Republiki, 2015; Wybór. Rzecz o Ginie Szwarc, Toruń 2015oraz kilkudziesięciu artykułów poświęconych sztuce artystów żydowskich i pamięci Zagłady. W 2019 roku w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego opublikowana została książka Kształty pamięci. Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej, Łódź 2019.

Jest absolwentką Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorat o motywie śmierci w sztuce europejskiej XIX wieku obroniła w 1994 roku na Uniwersytecie Łódzkim[1]. Habilitację uzyskała w oparciu o pracę Polska sztuka współczesna w amerykańskiej krytyce artystycznej w latach 1984–2002 w Instytucie Sztuki PAN w 2007 rokuhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Eleonora_Jedli%C5%84ska#cite_note-LN-1.

W latach dziewięćdziesiątych była stypendystką Fondation d’Appui de la Litterature Independante et Sciences Polonaises w Paryżu oraz stażystką w Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie.

Zainteresowania badawcze wiąże ze sztuką Żydów polskich od XIX wieku do współczesności, historią i teorią obrazów (malarstwo, grafika, fotografia) w XIX-XX wieku, sztuką i postawami artystycznymi wobec ideologii totalitarnych oraz problemami społecznymi, politycznymi i etycznymi. W swoich badaniach podejmuje także zagadnienia dotyczące współczesnego muzealnictwa i krytyki artystycznej.

W Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego wykłada przedmioty związane z malarstwem i rzeźbą XIX–XX wieku oraz z metodologią historii sztuki[7].

Jest autorką prac monograficznych, kilkudziesięciu artykułów poświęconych sztuce XX–XXI wieku oraz tłumaczeń książek z zakresu teorii sztuk plastycznych.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 691-316-659

Dyżury

wtorek: 13:30-15:30

DR KRZYSZTOF CICHOŃ

STANOWISKO:

Kontakt

starszy wykładowca, Katedra Historii Malarstwa i Rzeźby, Wydział Filozoficzno-Historyczny

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

lekko zabałaganione, ale nadal funkcjonalne. Stanowisko znajduje się w p. 204, na drugim pietrze dawnego, modernistycznego budynku ( bodaj z 1928r.) Zarządu Wodociągów Miejskich, w którym przez lata mieścił się rektorat UŁ, a obecnie m.in. Instytut Historii Sztuki. Alternatywne, przenośne "stanowiska" najczęściej sytuują się bądź w BUL-e, bądź w Czytelni Teologicznej biblioteki KUL. "Stanowisko" rzecz fajna sama w sobie, ale, żeby nie okazało się zbyt pryncypialne warto mieć do niego łatwy dostęp. W niecierpiących zwłoki sprawach związanych z b. szeroko rozumianą sztuką proponuję taki: k.cichon@wp.pl. Gdyby to nie wystarczyło jestem do dyspozycji w czasie dyżuru we wtorek od ok. 13.47 do ok. 15.oo , p. 204

KONTAKT I DYŻURY

Dyżury

wtorek: 13:47-15:00 zapraszam do pokoju 204 II pietro w Instytucie Historii Sztuki UŁ, ul. Narutowicza 65. Jeśli chcą Państwo spotkać się w innym terminie b. proszę o maila, bo mieszkam w innym mieście

MGR ADAM DROZDOWSKI

STANOWISKA:

Kontakt

specjalista, Instytut Historii Sztuki, Wydział Filozoficzno-Historyczny

Kontakt

asystent, Katedra Historii Malarstwa i Rzeźby, Wydział Filozoficzno-Historyczny

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzę zajęcia z zakresu historii mody, designu i sztuki pierwszej połowy XX w. Prowadzę również "Warsztat naukowy historii sztuki", a także jestem jednym z opiekunów objazdów naukowych oraz ćwiczeń inwentaryzacyjnych.

BIOGRAM

  • Absolwent Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego.
  • Laureat nagrody za najlepszą pracę magisterską obronioną na Uniwersytecie Łódzkim w 2016 r.
  • Doktorant badający zagadnienie wzornictwa łódzkich tkanin przemysłowych w rozprawie „Współpraca między łódzkimi zakładami włókienniczymi a Państwową Wyższą Szkołą Sztuk Plastycznych w latach 1945-1989”, pisanej pod kierunkiem dr hab. Anety Pawłowskiej, prof. UŁ.
  • Pracownik międzynarodowego grantu INNOVACONCRETE, poświęconego powojennemu dziedzictwu betonowemu.
  • Zaangażowany w nauczanie metod udostępniania sztuki osobom z dysfunkcjami wzroku oraz słuchu, organizator prac studenckich zespołów audiodeskrypcyjnych. Pracownik w grancie "Sztuka łódzka na tle sztuki europejskiej. Wykluczeni/Włączeni"
  • Należy do Association of Dress Historians (Londyn) oraz Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata.
  • Członek rady programowej Fundacji ARTernatywa, zajmującej się opracowywaniem i wdrażaniem nieformalnych metod nauczania historii sztuki.

ZAINTERESOWANIA

- związki sztuki i mody (szczególnie: konstruktywizm i surrealizm)

- historia mody kobiecej w XIX i XX w. (szczególnie okres międzywojenny, z naciskiem na prądy emancypacyjne)

- myśl teoretyczna Władysława Strzemińskiego i Katarzyny Kobro

- historia polskiego środowiska artystów o orientacji konstruktywistycznej

- wzornictwo tkanin przemysłowych i rozwój tendencji artystycznych na łódzkiej PWSSP w okresie PRL

- wzornictwo międzywojenne

- historia łódzkiego środowiska artystycznego w XX w.

- audiodeskrypcja oraz udostępnianie dóbr kultury osobom z niepełnosprawnościami

Prywatnie:

Miłośnik sztuki kulinarnej, tatuażu, mody i biżuterii, Bauhausu (w muzycznym i plastycznym wydaniu), literatury Vladimira Nabokova i Jarosława Iwaszkiewicza.

KONTAKT I DYŻURY

DR IRMINA GADOWSKA

STANOWISKO:

Kontakt

adiunkt, Katedra Historii Malarstwa i Rzeźby, Wydział Filozoficzno-Historyczny

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ


W ramach działaności dydaktycznej prowadzę zajęcia: wykłady, ćwiczenia, seminaria z zakresu sztuki XVIII, XIX i I połowy XX wieku oraz zajęcia poświęcone sztuce żydowskiej.

Jako opiekun praktyk terenowych nadzoruję inwentaryzację zabytkowych obiektów

W wolnych chwilach prowadzę badania naukowe


BIOGRAM

Urodzona w Łodzi. Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Łódzkim. W 1998 roku obroniła pracę magisterską pt. "Motywy żydowskie w twórczości Samuela Hirszenberga" przygotowaną pod opieką prof. dr hab. Wandy Nowakowskiej. W 2004 roku uzyskała stopnia doktora nauk humanistycznych na podstawie dysertacji poświęconej środowisku żydowskich malarzy w Łodzi w latach 1880-1919, której promotorem był prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski. Od 2004 roku zatrudniona w Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego. Należy do:

Stowarzyszenia Historyków Sztuki (oddział w Łodzi)

Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Komisja Historii i Kultury Żydów

Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata

Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich

Członkini zarządu:

Fundacji Monumentum Judaicum Lodzense w Łodzi

Stowarzyszenia Centrum Badań Żydowskich w Łodzi

Od 2013 roku na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi prowadziła prace inwentaryzacyjne na cmentarzu żydowskim w Łodzi przy ulicy Brackiej, cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Łodzi przy ulicy Ogrodowej, cmentarzach rzymsko-katolickich w Kutnie i Żytnie.


ZAINTERESOWANIA

Zakres zainteresowań naukowych obejmuje tematy związane z malarstwem XVIII wieku, malarstwem i architekturą II połowy XIX i I połowy XX wieku, modą, sztuką i kulturą żydowską ze szczególnym uwzględnieniem żydowskiej sztuki sepulkralnej.

OSIĄGNIECIA

Książki

Żydowscy malarze w Łodzi w latach 1880-1919, Warszawa 2010.

Wybrane rozdziały w monografiach wieloautorskich i artykuły naukowe

In search of spirituality. Religious reorientation or radical assimilation? The case of Marek Szwarc, „Art Inquiry. Recherches sur les Arts“ 2015, vol. XVII

Zabudowa cmentarza w: Monumenta et Memoria. Cmentarz żydowski w Łodzi, red. Leszek Hońdo, Łódź 2016 (współautorstwo z Bartosz Walczak PŁ)

Nagrobki i ich charakterystyka [w:] Monumenta et Memoria . Cmentarz żydowski w Łodzi, red. Leszek Hońdo, Łódź 2016.

„Don Kichot sztuki“. Zarys twórczości Icchoka (Wincentego) Braunera (1887-1944) [w:] Acta Artis. Studia ofiarowane Profesor Wandzie Nowakowskiej, red. Aneta Pawłowska, Eleonora Jedlińska, Krzysztof Stefański, Łódź 2016.

Krajobraz kulturowy i fizyczny. Charakterystyka gminyw: Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na jurze krakowsko-częstochowskiej, T.4. Gmina Janów, red. Ewa Grażyna Karpińska, Magdalena Majorek, Łódź 2019 (współautorzy: Maciej Janik, Magdalena Majorek)<o:p style="background-color: initial;"></o:p>

Diagnoza miejsc w: Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na jurze krakowsko-częstochowskiej, T.4. Gmina Janów, red. Ewa Grażyna Karpińska, Magdalena Majorek, Łódź 2019 (współautorzy: Ewa Grażyna Karpińska, Maciej Janik, Magdalena Majorek)

Diagnoza badawcza gminy w: Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na jurze krakowsko-częstochowskiej, T.4. Gmina Janów, red. Ewa Grażyna Karpińska, Magdalena Majorek, Łódź 2019

Wielkomiejskie cmentarze żydowskie. Metamorfoza przestrzeni jako czynnik desakralizacji [w:] Adlojada. Kultura i profanacje, red. Jaromir Brejdak, Dariusz Kacprzak,Jerzy Madejski, Beata Wolska, Szczecin 2017

Interwar works by Izrael Lejzerowicz in the context of the "new art" milieu's accomplishments in Łódź, „Art Inquiry. Recherches sur les Arts“ 2017, vol. XI

Towards Zion. Samuel Hirszenberg in Łódź 1892-1904 in: Hirszenberg brothers - in search of Promised Land, ed. Teresa Śmiechowska, Adam Klimczak, Łódź 2017.

„Building the „New Jerusalem”: Jewish artistic patronage in Łódź, 1880-1907, “Scripta Judaica Cracoviensia. Studia z historii, kultury i religii Żydów“ 2018, T.16.

Cmentarze jako kotwice pamięci. O dawnych społecznościach żydowskich terenów północnej Jury w: Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia w krajobrazach kulturowych Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Nawiązania i poszerzenia, red. Olgierd Ławrynowicz i in., Łódź 2019 (współautorka: Anna Majewska)

Warunki działalności artystycznej plastyków w getcie łódzkim 1940–1944 w świetle źródeł: dokumentacji administracyjnej, wspomnień i relacji świadków, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2020, nr 16.

The interior of the pre-burial house from the new Jewish cemetery in Lodz. Remarks on its architecture, function and style, „Art Inquiry. Recherches sur les Arts“2021, vol. XXIII

Redakcja

Wielkomiejskie cmentarze żydowskie w Europie Środkowo-Wschodniej, Łódź 2016.

Yung-yidish / Jung-Idisz 1919, Łódź 2019, Łódź 2019 (współredakcja + Adam Klimczak, Teresa Śmiechowska)

Tańczymy zaczarowani taniec młodości. Łódzka awangarda żydowska - publikacje artystyczne wydawnictwa Achrid - 1921, Łódź 2022 (współredakcja + Dariusz Dekiert, Krystyna Radziszewska)

Projekty i granty

2015–2016: Wykonawca w projekcie przygotowania wniosku o rozpatrzenie kandydatury nowego cmentarza żydowskiego w Łodzi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO realizowanego na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi na podstawie umowy nr 6/BAM/2015 „Wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

2014-2019: Wykonawca w grancie NPRH. Tytuł:" Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej".

2018 - 2023: Wykonawca w grancie NPRH. Tytuł: "Łódzka awangarda jidysz. Krytyczna edycja źródeł".

2021–2023: Wykonawca w grancie NCBiR: Przyjazne miasto. Wsparcie samodzielności osób z dysfunkcją wzroku w zakresie wykorzystania sieci połączeń komunikacji miejskiej w Łodzi, z uwzględnieniem aplikacji dotyczącej informacji lokalizacyjnych oraz zabytków architektury miejscowej.
KONTAKT I DYŻURY

Dyżury

czwartek: 13:43-15:00

DR DOMINIKA ŁARIONOW

STANOWISKO:

Kontakt

adiunkt, Katedra Historii Malarstwa i Rzeźby, Wydział Filozoficzno-Historyczny

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

KONTAKT I DYŻURY

Prywatny numer telefonu: 602-762-721

DR PAULINA SZTABIŃSKA-KAŁOWSKA

STANOWISKO:

Kontakt

adiunkt, Katedra Historii Malarstwa i Rzeźby, Wydział Filozoficzno-Historyczny

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik naukowo-dydaktyczny

BIOGRAM

Doktor, adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego i wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi. Laureatka konkursów im. Jana Józefa Lipskiego (za pracę magisterską) oraz im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa (za rozprawę doktorską). Autorka książek: Geometria a natura. Polska sztuka abstrakcyjna w drugiej połowie XX wieku i Sztuka geometryczna a postmodernizm oraz ponad 60 artykułów naukowych. Współautorka i współredaktorka książki Imiona własne sztuki łódzkiej. Współczesne malarstwo, grafika, rzeźba i twórczość intermedialna. Od 2005 r. sekretarz redakcji, a od 2019 zastępca redaktora naczelnego, rocznika „Art Inquiry. Recherches sur les arts”.

Członkini Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, członek Polskiego Towarzystwa Estetycznego.

Prowadzi zajęcia z zakresu historii sztuki XX wieku powszechnej i polskiej oraz technik sztuk plastycznych.

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania naukowe: sztuka nowoczesna i współczesna ze szczególnym uwzględnieniem nurtu abstrakcji geometrycznej, estetyka współczesna.

OSIĄGNIECIA

Najważniejsze publikacje:

  • Imiona własne sztuki łódzkiej. Współczesne malarstwo, grafika, rzeźba i twórczość intermedialna / Proper names in the art of Łódź. Contemporary painting, graphic arts, sculpture and intermedia, [współredaktorka wraz z G. Sztabińskim i współautorka wraz z G. Sztabińskim, E. Wojtyniak – Dębińską i T. Załuskim], ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi, Łódź 2008.
  • Geometria a natura. Polska sztuka abstrakcyjna w drugiej połowie XX wieku, Neriton, Warszawa 2010.
  • Sztuka geometryczna a postmodernizm, Neriton, Warszawa 2011.


KONTAKT I DYŻURY

Dyżury

poniedziałek: 13:30-15:00 Narutowicza 65, pok. 203

DR AGNIESZKA ŚWIĘTOSŁAWSKA

FUNKCJA:

Kontakt

Zastępca Dyrektora Instytutu Historii Sztuki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego., Instytut Historii Sztuki, Wydział Filozoficzno-Historyczny
STANOWISKO:

Kontakt

adiunkt, Katedra Historii Malarstwa i Rzeźby, Wydział Filozoficzno-Historyczny

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Jako Zastępca Dyrektora Instytutu Historii Sztuki zajmuję się kwestiami związanymi z dydaktyką oraz sprawami studenckimi.

Jestem kierunkowym koordynatorem ds. ECTS, opiekuję się wyjazdami w ramach programu Erasmus.

Jestem opiekunem praktyk zawodowych na kierunku Historia Sztuki pierwszego i drugiego stopnia.

W roku 2022/2023 - urlop naukowy. Indywidualne konsultacje po umówieniu się przez e-mail.

BIOGRAM

Historyczka sztuki, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, łodzianka z urodzenia i zamiłowania. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w 2014 r. w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk na podstawie dysertacji napisanej pod kierunkiem prof. Eleonory Jedlińskiej. Jest adiunktem w Instytucie Historii Sztuki UŁ, członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, autorką książki Obrazy codzienności. Polskie malarstwo rodzajowe I połowy XIX wieku oraz kilkunastu artykułów dotyczących problemów sztuki nowożytnej i nowoczesnej. W swoich zainteresowaniach badawczych koncentruje się na zagadnieniach malarstwa i grafiki XIX w. ze szczególnym uwzględnieniem twórczości artystów związanych ze środowiskiem lwowskim. W jej poszukiwaniach naukowych ważną rolę odgrywa odkrywanie twórczości „małych mistrzów”, którzy przez historię sztuki zostali (niesłusznie) zapomniani.

OSIĄGNIECIA

Ważniejsze publikacje:

- Obrazy codzienności. Polskie malarstwo rodzajowe I połowy XIX wieku, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2015.

- Adam Palatyński. Malarstwo, (wstęp i opracowanie), Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź 2018.

- Barwne meandry ekfrazy. Kwestia kolorystyki w opisie i ocenie krytycznej obrazów w polskojęzycznej prasie lwowskiej połowy XIX wieku, „Saeculum Christianum” 2021, r. XXVIII, wydanie specjalne, s. 69-84.

- Pomiędzy romantyzmem a biedermeierem. Lwowskie malarstwo pierwszej połowy XIX wieku, „Sztuka Europy Wschodniej” 2020, t. VIII, s. 123-136.

- Nieukończony obraz Szczęsnego Morawskiego Przeproszenie Zebrzydowskiego – między koncepcją malarstwa historycznego a trudami jej realizacji, „Quart” 2019, nr 4 (54), s. 94-111.

- Katarzyna Sucharkiewicz, Agnieszka Świętosławska, Mateusz Mączyński (1840-1913) i jego prace dla kościoła Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach, [w:] Brzeziny i region. Przeszłość w narracji interdyscyplinarnej. Archeologia – architektura – sztuka – historia, red. L. Tyszler (Studia Brzezinensia Vol. II), Brzeziny-Łódź 2019, s. 111-125.

- First Attempts: the Early Work of Henryk Siemiradzki, „World Art Studies” 2018, t. 18, s. 21-28.

- W orbicie Wiednia. Antoniego Langego i Jana Nepomucena Głowackiego widoki Galicji, [w:] Sztuka pograniczy. Studia z historii sztuki, red. L. Lameński, E. Błotnicka-Mazur, M. Pastwa, Lublin 2018, s. 331-349.

- Czas poszukiwań. Młodzieńcze obrazy rodzajowe Henryka Siemiradzkiego, „Sztuka Europy Wschodniej” 2017, t. V, s. 67-75.

- Rysował z natury Przyszychowski. Wizja ukraińskiej wsi w prasie warszawskiej II połowy XIX wieku, [w:] Obce/swoje. Miasto i wieś w kulturze Białorusi, Polski, Rosji, Ukrainy, red. K. Glinianowicz, K. Kotyńska, Kraków 2017, s. 34-51.

- Costumes Polonais. Cykle ilustracji z przedstawieniami polskich strojów ludowych z 1. połowy XIX wieku, [w:] Sztuka stroju, strój w sztuce, red. M. Furmanik-Kowalska, A. Straszewska, Warszawa-Toruń 2016, s. 269-298.

- Emigration as an artistic turning point – Ignacy Szczedrowski, Konstanty Kukiewicz and Tadeusz Gorecki at the Imperial Academy of Arts in Saint Petersburg, „Art Inquiry” 2015, vol. XVII, s. 321-345.


KONTAKT I DYŻURY

Dyżury

środa: 14:00-14:30 W roku 2022/2023 - urlop naukowy. Konsultacje tylko po umówieniu się przez e-mail.